ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุด

ข้อมูลเบื้องต้นห้องสมุดโรงเรียนหนองเรือวิทยา

          ขนาดและที่ตั้ง
ห้องสมุดโรงเรียนหนองเรือวิทยา ตั้งอยู่ชั้น  1 อาคาร 4  มีขนาด 3 ห้องเรียน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา  07.30 น. ถึง 17.00 น. นักเรียนสามารถเข้าใช้บริการ โดยการอ่าน ยืม- คืน หนังสือ ได้ตลอดทั้งวัน ในชั่วโมงว่าง หรือในชั่วโมงที่ครูนำนักเรียนมาศึกษาเป็นรายชั้นเรียน มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตลอดทั้งวัน และมีครูที่ปฏิบัติงานห้องสมุดคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้บริการตลอดทั้งวัน
ห้องสมุดโรงเรียนหนองเรือวิทยาเดิมอยู่อาคาร 1 เมื่อมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทำให้ไม่สามารถบริการนักเรียนได้เพียงพอเพราะจำกัดในด้านพื้นที่ทางงานห้องสมุดจึงได้ยื่นโครงการขอย้ายและขยายพื้นที่ห้องสมุดมาอยู่ที่ชั้นล่างอาคาร 4 โดยในสมัยท่านผู้อำนวยการสาโรจน์  ฉัพพรรณรังษี  และได้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  จากกรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการโดยห้องสมุดมีการพัฒนาในทุกด้านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตามหลักการของห้องสมุด 3 ดี ประกอบด้วย
หนังสือดี —>หนังสือ หรือ สื่อการเรียนรู้ที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย หรือสื่ออื่นๆ ต้องมีเนื้อหาที่ดี มีคุณภาพ ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคม
บรรยากาศดี —>บรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านหนังสือ บริการในห้องสมุดอย่างเป็นกันเอง สะดวก สบาย ที่สำคัญต้องประหยัดพลังงาน และสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน
บรรณารักษ์ดี —>บรรณารักษ์มีความรู้ และมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีนโยบายปรับให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต เป็นห้องสมุดที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้ มีการดำเนินการที่ทันสมัยด้วยความสะดวกและรวดเร็ว มีการบริการที่เกิดการเรียนรู้ได้ทั้งในและนอกห้องสมุด อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยบรรยากาศที่น่าเข้าใช้ จากการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การดำเนินการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตได้สำเร็จจะส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และพร้อมพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตส่งผลให้ได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับทั่วไป