ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนหนองเรือวิทยา

โรงเรียนหนองเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ตั้งเลขที่ 40 หมู่ที่ 13   ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40210 โทรศัพท์  0-4329-4073 โทรสาร 0-4329-4332  เว็บไซด์ htpp://www.nrw.ac.th
เปิดสอนครั้งแรกในปี  พ.ศ.2513 โดยอาศัยโรงเรียนหนองเรือ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย  สังกัดกรมสามัญศึกษา รับนักเรียน ม.ศ.1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 90 คน มีครู 3 คน ที่ตั้งของโรงเรียนในอำเภอ อยู่ห่างจากจังหวัด 45 กิโลเมตร
ทิศเหนือ       ติดกับ   สระน้ำสาธารณประโยชน์ และ สวนศาลเจ้าพ่อแสนเมือง
ทิศใต้         ติดกับ   ถนนเทศบาล 4 และศูนย์ราชการ อ.หนองเรือ
ทิศตะวันออก    ติดกับ  แฟลตตำรวจ สภอ.หนองเรือ
ทิศตะวันตก     ติดกับ   ถนนชลสุภาพ
โรงเรียนหนองเรือวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำอำเภอ ปัจจุบันมีอาคารเรียนแบบ 216 ก 2 ชั้น จำนวน  16 ห้องเรียน  อาคารแบบ  216  ค. 2 ชั้น  จำนวน 16 ห้องเรียน อาคารแบบ 316 ล 2 ชั้น จำนวน 16  ห้องเรียน โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงานแบบ  102/27  จำนวน  1  หลัง หอประชุม  จำนวน  1  หลัง  จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  รวม  50  ห้องเรียน   จำนวนนักเรียน  2,523  คน  มีครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 161 คน มีลูกจ้างประจำ  2  คน และมีลูกจ้างชั่วคราว 19 คน

    สถานศึกษา   โรงเรียนหนองเรือวิทยา  ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

   สังกัด                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  25

   อัตลักษณ์                  มารยาทดี มีความรู้

   เอกลักษณ์                 กีฬาดี ดนตรีเด่น

   อักษรย่อของโรงเรียน    น.ร.ว.

   สีประจำโรงเรียน          แสด     น้ำเงิน

สีแสด             หมายถึง  ตื่นตัว เสียสละ ร่มเย็น และมั่นคง

สีน้ำเงิน           หมายถึง  ความเข้มแข็งอดทน มีวินัย อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร

   โทรศัพท์     043 296 332  โทรสาร  043 296 332                                                                      E-mail  :      nrwschool@hotmail.com

  Website  :   http://www.nrw.ac.th 

วิสัยทัศน์ (Vision)       “ภายในปี 2560 โรงเรียนหนองเรือวิทยา ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางวิชาการ  สื่อสารหลายภาษา เด่นกีฬาและดนตรี  มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รักษ์ความเป็นไทย มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”

  4.1.2 พันธกิจ (Mission)

 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารได้หลายภาษา
 4. ส่งเสริม พัฒนาดนตรีและกีฬา
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมไทย
 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 7. สร้างความรู้ ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ ในความเป็นประชาคมอาเซียน
 8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
 9. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความเข้มแข็ง

 4.1.3 กลยุทธ์ โรงเรียนหนองเรือวิทยา

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ “มารยาทดี มีความรู้”
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีสมรรถนะสากล
 3. ประกันคุณภาพด้านการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 4. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
 5. ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะครู ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
 6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 7. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนระดมทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัยและ

พัฒนา และส่งเสริมแรงสำหรับครูและบุคลากรในโรงเรียน                             

          4.1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

 

 

เขตพื้นที่บริการการศึกษา

โรงเรียนหนองเรือวิทยา รับผิดชอบจัดการศึกษาในเขตพื้นที่บริการ  6  ตำบล ดังนี้

 1. ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 2. ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น
 3. ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น
 4. ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น
 5. ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 6. ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น           

         ทำเนียบผู้บริหาร

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง พ.ศ.
1 นายตา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม รักษาการครูใหญ่ 2513
2 นายสมโพธิ  ชัยวิศิษฐ์ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ 2514-2524
3 นายเนติ  นิลสาย อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ 2524-2530
4 นายประจักษ์  เถาว์ทิพย์ ผู้อำนวยการ 2529-2530
5 นายสมศักดิ์  ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการ 2530-2532
6 นายมนตรี  แสนวิเศษ ผู้อำนวยการ 2532-2535
7 นายสาโรจน์  ฉัพพรรณรังสี ผู้อำนวยการ 2535-254
8 นายรังสรรค์  เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการ 2540-2544
9 นายทำนอง  รังสีปัญญา ผู้อำนวยการ 2544-2544
10 นายวันชัย  ศิริรัตนปัญญา ผู้อำนวยการ 2544-2551
11 นายไกศิษฎ์  เปลรินทร์ ผู้อำนวยการ 2551-2552
12 นายธำรง  ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการ 2552-2556
13 นายวีระพงษ์  ไชยรา ผู้อำนวยการ 2556-2558
14 นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการ 2558-ปัจจุบัน

  

ข้อมูลจำนวนนักเรียน  แยกตามชั้นเรียน

ตารางที่  1  จำนวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2559

 

ชั้น ปีการศึกษา  2559
จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
    มัธยมศึกษาปีที่  1 10 474
    มัธยมศึกษาปีที่  2 10 480
    มัธยมศึกษาปีที่  3 10 441
    มัธยมศึกษาปีที่  4 10 385
    มัธยมศึกษาปีที่  5 10 373
    มัธยมศึกษาปีที่  6 10 370
รวม 50 2,523