ข้อมูลห้องสมุด

ระเบียบการใช้ห้องสมุด โรงเรียนหนองเรือวิทยา

 1. ห้ามส่งเสียงดังเวลาใช้ห้องสมุด
 2. ค้นหาหนังสือที่ต้องการได้ตามหมวดหมู่ และการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Library 2000
 3. ห้ามนำอาหารหรือสิ่งของที่ไม่จำเป็นต่อการค้นคว้าเข้าไปในห้องสมุด
 4. หนังสืออ้างอิงไม่อนุญาตให้ยืม
 5. มีหนังสือไว้ครอบครองไม่เกินคนละ 5 เล่ม ยืมได้ไม่เกิน 7 วัน (นับถึงวันกำหนดส่ง)
 6. ถ้าหนังสือหาย หรือบัตรนักเรียนหายให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 7. หนังสือเกินกำหนดส่ง ปรับวันละ 1 บาท/เล่ม ยกเงินหนังสือสำรอง ปรับวันละ 3 บาท/เล่ม
 8. หนังสือสำรองยืมได้ไม่เกิน 1 วัน
 9. โปรดแสดงบัตรนำเรียนทุกครั้งในการยืมหนังสือ
 10. ในการยืมหนังสือทุกครั้งต้องใช้บัตรของตังเองเท่านั้น

ขั้นตอนการยืม – คืน หนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนหนองเรือวิทยา

 1. เข้าแถวให้เป็นระเบียบ
 2. แสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดทุกครั้งก่อนยืมหนังสือ
 3. ยืมหนังสือได้คนละไม่เกิน 5 เล่ม
 4. คืนหนังสือภายใน 7 วัน
 5. ส่งหนังสือช้าปรับวันละ 1 บาท/เล่ม
 6. ทำหนังสือหาย ปรับตามราคาหนังสือ