บุคลากรห้องสมุด

หัวหน้างานห้องสมุด

นางไสวศรี  อานจันทึก

 วุฒิการศึกษา

  • ปก.ศ.สูง บรรณารักษ์/การภาษาไทย
  • คบ.การประถมศึกษา

 

 

 

 

บรรณารักษ์

นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร์

 วุฒิการศึกษา

  • คบ.คหกรรมศาสตร์

 

 

 

 

บรรณารักษ์

นางดวงดาว  บุตรแดงน้อย

 วุฒิการศึกษา

  • ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวสุดารัตน์  หนูจันทร์

 วุฒิการศึกษา

  • คบ. สังคมศึกษา