วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

การบริหารจัดการห้องสมุด

วิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนหนองเรือวิทยา
ห้องสมุดโรงเรียนหนองเรือวิทยาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยก้าวทันโลกยุคไร้พรมแดน
 
พันธกิจห้องสมุดโรงเรียนหนองเรือวิทยา

  1. สร้างบรรยากาศของห้องสมุดทางกายภาพ ทางวิชาการ และการบริการ
  2. ขยายพื้นที่บริการของห้องสมุด ไปตามบริเวณต่างๆ เช่น กลุ่มสาระฯ
  3. จัดหาหนังสือ วัสดุ สารนิเทศต่างๆ ให้เพียงพอและตรงตามความต้องการของผู้ใช้
  4. การใช้ห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
  5. การจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 เป้าหมายห้องสมุดโรงเรียนหนองเรือวิทยา

  1. เป็นศูนย์รวมทรัพยากรทุกประเภท สื่อการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของโรงเรียน
  2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ห้องสมุด
  3. เป็นแหล่งพัฒนา ส่งเสริม และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
  4. เชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุด