เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

ปี  พ.ศ.2540 ได้รับเกียรติบัตร  รางวัลชมเชย สารสนเทศดีเด่นขนาดใหญ่  การจัดงานทางวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ปีกาญจนาภิเษกและนิทรรศการแสดงผลงานการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ระดับประเทศ
ปี พ.ศ.2540ได้รับเกียรติบัตร พัฒนาห้องสมุดได้มาตรฐาน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ.2540ได้รับเกียรติบัตร ห้องสมุดดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 9 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ.2543ได้รับเกียรติบัตร จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาผ่านเกณฑ์ระดับเขตการศึกษา 9 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ.2544ได้รับเกียรติบัตร  ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับ 1 ระดับโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ การประกวดห้องสมุดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 3 ดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ปี พ.ศ.2549 ได้รับเครื่องชุดคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพริ้นท์จากหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 1 ชุด และได้รับเกียรติบัตรในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ปี พ.ศ.2549ได้รับเกียรติบัตร ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ อันดับ 2 การประกวดห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรม 5 ส โรงเรียนหนองเรือวิทยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ.2549ได้รับบรางวัลดีเด่นห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษา โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
ปี พ.ศ.2550 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำห้องสมุดโรงเรียน ระดับเขตการศึกษาขอนแก่น เขต 5
ปี พ.ศ.2553 ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการนานมี บุ๊ค รีดดิ้ง คลับครั้งที่ 13
ปี พ.ศ.2554 ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้านการประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ปี พ.ศ.2554 ได้รับเกียรติบัตร ผลการประเมิน “ระดับดีเด่น” ห้องสมุด 3 ดี ประจำปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ปี พ.ศ.2555ได้รับเกียรติบัตร การประเมิน “ระดับดีเด่น” โรงเรียนขนาดใหญ่ กิจกรรมรักการอ่าน ประจำปี 2555  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ผ่านการประเมินจาก สมศ. (สำนักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา)ในระดับดีมากในทุกมาตรฐาน