โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุด

โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนหนองเรือวิทยาประกอบด้วย

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางจุฑามาศ เวียงทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้างานห้องสมุด

นางไสวศรี อานจันทึก สำเร็จการศึกษาในระดับ ปก.ศ.สูง บรรณารักษ์ /การภาษาไทย คบ.การประถมศึกษา

บรรณารักษ์

  1. นางสาวสุวรรณา นาเมืองจันทร์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (คบ.) สาขา คหกรรมศาสตร์
  2. นางดวงดาว บุตรแดงน้อย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวสุดารัตน์  หนูจันทร์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (คบ.) สาขา สังคมศึกษา

คณะกรรมการบริหารงานห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทั้งภายในและนอกโรงเรียน
ยุวบรรณารักษ์และชุมนุมห้องสมุด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน